Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12505
Title: މުލިއާގޭގައި ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ވޯރާ ވަފުދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
Other Titles: Muliyaa geygai Jumhooree dhuvahu voaraa vafudhu ba'dhal kurahvanee
Keywords: ތާރީޚް
History
ކަޅާއި ހުދު
Black and White
މުޙައްމަދު ޢަމީން
Mohamed Amin
Velaanaagey Ibrahim Didi
ވެލާނާގޭ އިބްރާޙީމް ދީދީ
ނަގަރިޔާ ޙަސަން ކަލޭގެފާނު
Nagariya Hassan Kaleygefaanu
ޙަސަން އަލީ
Hassan Ali
މަސްއޮޑި މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
Maso'di Mohammed Kaleyfaanu
Issue Date: 2021
Citation: http://saruna.mnu.edu.mv/.މުލިއާގޭގައި ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ވޯރާ ވަފުދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ. (ނ.ޑ.). ސަރުނަ
Muliyaa geygai Jumhooree dhuvahu voaraa vafudhu ba'dhal kurahvanee. (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12505
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muliyaa geygai Jumhooree dhuvahu voaraa vafudhu ba'dhal kurahvanee818.71 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.