Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12507
Title: ގަލޮޅު ވަފުދު
Other Titles: Galolhu vafudhu
Keywords: ތާރީޚް
History
ކަޅާއި ހުދު
Black and White
ޖަމީލާ އިބްރާޙީމް ދީދީ
Jameela Ibrahim Didi
ޙަސަން އަލި ދީދީ
Hassan Ali Didi
އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ (ވެލާނާގޭ)
Ibrahim Mohammed Didi (Velaanaagey)
ޢަމީނާ ޙުޞައިން (ތުއްތު ދޮން ސިއްތި)
Ameena Hussain (Thuthu Dhon Sithi)
ތުއްތު އައިސާދީދީ (ހިލިހިލާގޭ)
Thuthu Aisadidi (Hilihilaagey)
ބުޗާ ހަޞަން ކަލޭގެފާނު
ަBuchaa Hassan Kaleygefaanu
މާފަތްގޭ ޙަސަން މަނިކު
Maafaiy gey Hassan Manik
Issue Date: 2021
Citation: http://saruna.mnu.edu.mv/.ގަލޮޅު ވަފުދު. (ނ.ޑ.). ސަރުނަ
Galolhu vafudhu. (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12507
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galolhu vafudhu865.13 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.