Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12649
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 158-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/28، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާތު ތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުތައް
Other Titles: Gavaaidhu number: 158-R/2021 : qaanoonu number 2020 28, inthiqaalee insaafuge qaanoonuge dhashun badhalu nagai dhinumugai court thakun amalu kuraane ijuraathu thakaai badhalu nagaidheyne adhadhuthakuge mingandu thakuge gavaaidhuthah
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 2-Dec-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 158-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/28، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާތު ތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުތައް. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (312)، 1-12.
Raeesul Jumhuriyyage Office. (2021) Gavaaidhu number: 158-R/2021 qaanoonu number 2020 28, inthiqaalee insaafuge qaanoonuge dhashun badhalu nagai dhinumugai court thakun amalu kuraane ijuraathu thakaai badhalu nagaidheyne adhadhuthakuge mingandu thakuge gavaaidhuthah. Dhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (312). 1-12.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;158
Dhivehi Sarukaaruge gezette;158
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12649
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.