Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12746
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 155-އާރ/2021 : މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu number: 155-R/2021 : Maldives Dental Council ge registerge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 24-Nov-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 155-އާރ/2021 : މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (306)، 1-9.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;155
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;155
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12746
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavaaidhu number 155-R2021 Maldives Dental Council ge registerge gavaaidhu.pdfDhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (306)251.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.