Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12765
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu number: 146-R/2021 : gaanoonu number 5/2009 (eggamu dhathuru fathuruge gaanoonu) ge dhashun kurevey joorimanaa aa gulhigen shakuvaa hushaelhumaa behey gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 10-Nov-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (295)، 1-12.
Raeesul Jumhuriyyage Office. (2021). Gavaaidhu number: 146-R/2021 : Gavaaidhu number: 146-R/2021 : gaanoonu number 5/2009 (eggamu dhathuru fathuruge gaanoonu) ge dhashun kurevey joorimanaa aa gulhigen shakuvaa hushaelhumaa behey gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (295). 1-12.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;146
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;146
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12765
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.