Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12789
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 139-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 229-އާރ/2015، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu number: 139-R/2021 : gavaaidhu number 229-R/2015, dhivehi kanduge sarahadhugai dhathurkuraa ulhandu faharuge salaamathaabehey gavaaidhah 2 vana islaahu genaumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 31-Oct-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 139-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 229-އާރ/2015، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (285)، 1-7.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;139
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;139
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12789
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.