Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13780
Title: !ވަކި މާއްދާއެއް ގޮތުގައި ޤައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭކަށް ނުވޭބާ
Other Titles: Vaki maadhdhaa eh gothugai qaumiyyathu kiyavaidheykah nuveybaa!
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: 24-Apr-2013
Publisher: ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން
Liyuntheringe Gulhun
Citation: https://www.liyuntherin.org/archives/2748 ޙަސަން ޒަހީން. (2013) !ވަކި މާއްދާއެއް ގޮތުގައި ޤައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭކަށް ނުވޭބާ. ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން. ނަގާފައިވަނީ
Zaheen, H. (2013) Vaki maadhdhaa eh gothugai qaumiyyathu kiyavaidheykah nuveybaa!. Liyuntheringe Gulhun. Retrieved from https://www.liyuntherin.org/archives/2748
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13780
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.