Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14
Title: ގަންހިންގުން
Other Titles: Ganhingun
Authors: Shafeeq, Ahmed
އަހުމަދު ޝަފީޤް
Keywords: Crimes & Punishment
Ganhingun
Punishment
ގަންހިންގުން
އަދަބު
ތައުޒީރުކުރުން
ޖަޑިބު
Issue Date: 1-Jan-2000
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Shafeeq, A. (2000). Ganhingun. Faithoora, 21(10), 26-29.
.އަހުމަދު ޝަފީޤް. (2000). ގަންހިންގުން. ފަތްތޫރަ. 21(10)، 26-29
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf671.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.