Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1456
Title: ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކުގެއުފެއްދުން ތަކާއި ދިރޭ ޖަނަވާރާއި އޭގެ ބައިތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް
Other Titles: Factors to consider when importing plants, plant products and animals into Maldives
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Keywords: importing plants and plant products
quarantine
Live animals birds and fish
state veterinary certificate
phytosanitary certificate
ދިރޭ ގަސް، ދޫނިސޫފާ ސޫފި، މަސް
ފައިޓޯ ސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް
ސްޓޭޓް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް
ކަރަންޓީންކުރުން
Issue Date: 1-Jul-2015
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ. (2015).ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކުގެއުފެއްދުން ތަކާއި ދިރޭ ޖަނަވާރާއި އޭގެ ބައިތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ނެގީ http://www.fishagri.gov.mv/images/download/Quarantine_leaflet.pdf
Ministry of Fisheries and Agriculture. (2015).Tips Leaflet of importing Plants, Plant parts, Animals and Animal Parts in the Maldives. retrived from http://www.fishagri.gov.mv/images/download/Quarantine_leaflet.pdf
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1456
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quarantine_leaflet.pdf456.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.