Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14775
Title: Research report 2014/2015 theme : building research capability
Other Titles: ރިސާރޗް ރިޕޯރޓް 2014/2015 ތީމް : ބިލްޑިންގ ކެޕަބިލިޓީ
Issue Date: 2016
Publisher: Research Centre of The Maldives National University
ރިސާރޗް ސެންޓަރ އޮފް ދަ މޯލްޑިވެސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ
Citation: Research Centre of The Maldives National University. (2016). Research report 2014/2015 theme : building research capability. Male': Maldives: Research Centre of The Maldives National University.
ރިސާރޗް ސެންޓަރ އޮފް ދަ މޯލްޑިވެސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ. (2016). ރިސާރޗް ރިޕޯރޓް 2014/2015 ތީމް : ބިލްޑިންގ ކެޕަބިލިޓީ. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ރިސާރޗް ސެންޓަރ އޮފް ދަ މޯލްޑިވެސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14775
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Research report 20142015 theme building research capability.pdf19.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.