Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14951
Title: Languages and script in the Maldives islands : coding and encoding
Authors: Voogt, Alex de
އެލެކްސް ޑި ވޫގްޓް
Keywords: Eveyla akuru
އެވޭލާ އަކުރު
Syllabic script
ސިލަބިކް ސްކްރިޕްޓް
Maldivian language
މޯލްޑިވިއަން ލެންގުއޭޖް
Taana
ތާނަ
DeSilv
ޑެސިލްވް
Perso-Arabi
ޕަރސޯ-އަރަބި
Maldivian dialects
މޯލްޑިވިއަން ޑައިލެކްޓްސް
Issue Date: 14-Dec-2009
Publisher: Brill Publishers
ބްރިލް ޕަބްލިޝަރސް
Citation: Voogt, A. D. (2009). Languages and script in the Maldives islands : coding and encoding. In A.D. Voogt and I.L. Finkel (Ed.). The idea of writing (pp. 197-205). Leiden, Netherlands: Brill Publishers.
އެލެކްސް ޑި ވޫގްޓް. (2009). ލެންގުއޭޖް އެންޑް ސްކްރިޕްޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް އައިލޭންޑްސް : ކޯޑިންގ އެންޑް އެންކޯޑިންގ. އިން އެލެކްސް ޑި ވޫގްޓް އަދި އަރވިންގް އެލް ފިންކެލް (އޑ.). ދަ އައިޑިއާ އޮފް ރައިޓިންގ (ސ. 197-205). ލައިޑަން، ނެދަލެންޑްސް: ބްރިލް ޕަބްލިޝަރސް.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14951
ISBN: 9789047427926
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Languages and script in the Maldives islands coding and encoding.pdf596.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.