Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/15174
Title: !!ކޮރޯނާ ޖާއިހާގެ ސަބަބުން މުޅީން އައު އާންމު ހާލަތެއް، އައު ދިރިއުޅުމެއް
Other Titles: Corona Jaihaage sababun mulheen au aanmu haalatheh, au dhiriulhumeh!!
Authors: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
Keywords: ކޮރޯނާ ވައިރަސް
ކޮވިޑް-19
އައު އާންމުހާލަތު
Corona virus
Covid-19
New normal
Issue Date: 21-May-2020
Publisher: ފަންވަތް
Fanvaiy
Citation: .!!ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. (2020). ކޮރޯނާ ޖާއިހާގެ ސަބަބުން މުޅީން އައު އާންމު ހާލަތެއް، އައު ދިރިއުޅުމެއް. https://fanvai.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2836:mulin-au-dhiriulhumewq&catid=59:ijthimaaee&Itemid=79
Aboobakuru, AA. J. (2020). Corona Jaihaage sababun mulheen au aanmu haalatheh, au dhiriulhumeh!!. https://fanvai.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2836:mulin-au-dhiriulhumewq&catid=59:ijthimaaee&Itemid=79
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/15174
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Corona Jaihaage sababun mulheen au aanmu haalatheh, au dhiriulhumeh!!.pdf105.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.