Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1563
Title: ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިކަން : އަމިއްލަ ވަންތަ "އަހުލީ" ދަނޑުވެރިކަމެއް
Other Titles: Thoddo dhan'duverikan : amilla vantha "ahulee" dhan'duverikameh
Authors: ޢަހުމަދު ޝިޔާމް
އިބުރާހިމް މުޖާހު
Shiyam, Ahmed
Mujaah, Ibrahim
Keywords: ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަން
ކަރާހެއްދުން
ބޭރުގެ މުޑުވަކުން ކަރާ ހެއްދުން
ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިން
މިރުސް ހެއްދުން
ތޮއްޑޫއިން ކަރާ މާލެ ގެނައުން
Issue Date: 1-Dec-2001
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
Ministry of Information, Arts and Culture
Citation: ޢަހުމަދު ޝިޔާމް, & އިބުރާހިމް މުޖާހު. (2001). ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިކަން : އަމިއްލަ ވަންތަ "އަހުލީ" ދަނޑުވެރިކަމެއް. ފުރަދާނަ. 47، 20-27.
Shiyam, A., & Mujaah, I. (2001). Thoddo dhan'duverikan : amilla vantha "ahulee" dhan'duverikameh. Furadhaana, 47, 20-27.
Series/Report no.: ފުރަދާނަ;47
Furadhaana;47
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1563
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thohdoo dhanduverikan.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.