Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1830
Title: ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu nambaru 2/99: Dhivehiraajjeyge Toorizumaai behey qaanoonu.
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
The President's Office
Keywords: ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ރިޒޯޓް ހަދަން ރަށް ދޫކުރުން
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު
ޔޮޓް ބަނދަރު
ފީނުމުގެ ޚިދުމަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ޓުއަރ ގައިޑް
ޓުރިޒަމް ޓެކްސް
Tourism law
Tourist resort
Hotels
Guest house
Lease of islands
Tourist vessels
Yacht marina
diving
Ministry of Tourism
Tourism tax
Tour guide
Issue Date: 16-May-1999
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (1999). ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ނަގާފައިވަނީ: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިން: http://www.mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterV/2-99.pdf
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1830
Appears in Collections:ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހުމާންދާރީ
Hospitality & Tourism
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.