Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1848
Title: މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓް
Other Titles: Mujuthama'ugai kuhkurun ithuruvamundhaa sababuthah dhenegathumah kurevunu dhiraashaa report
Authors: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް
Human Rights Commission of the Maldives
Issue Date: 1-Jan- 1
Publisher: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް
Human Rights Commission of the Maldives
Citation: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް. (ތ.ނ.). މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓް. މާލެ. ދިވެހިރާއްޖެ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް.
Human Rights Commission of the Maldives. (n.d.). Mujuthama'ugai kuhkurun ithuruvamundhaa sababuthah dhenegathumah kurevunu dhiraashaa report. Male’, Maldives, Human Rights Commission of the Maldives.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1848
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.