Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1872
Title: Health sector roadmap 2012/2013
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ
Ministry of Health and Family
Keywords: Maldives
Health services
National level
Health systems
Strategic approach
Action plan
Health care financing
Social health insurance (Aasandha)
Roles and responsibilities
Health workforce
Health information management system
Medical products and technology
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިއްޙީ ހިދުމަތް
ޤައުމީ ފެންވަރު
ސިއްޙީ ނިޒާމު
ސިއްޙީ ހިދުމަތައް ހަރަދުކުރުން
ޢިޖުތިމާއީ ސިއްޙީ އިންޝޫރަންސް
އާސަންދަ
ދައުރު އަދި ޒިންމާތައް
ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ މަސައްކަތްތައް
ސީއްޙީ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު
ބޭސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް
ޓެކްނޮލޮޖީ
Issue Date: 1-Sep-2012
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ
Ministry of Health and Family
Citation: Ministry of Health and Family. (2012). Health sector roadmap 2012/2013. Male', Maldives, Ministry of Health and Family.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1872
Appears in Collections:ސިއްޙަތާއި ބޭސްވެރިކަން
Health & Medical Sciences A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HEALTH SECTOR ROADMAP 2012-2013.pdf304.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.