Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1894
Title: ލާންދާ އެއްލުން
Other Titles: Laandhaa ehlun
Catching fish by throwing a net
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ލާންދާ
ލާންދާ އެއްލުން
ލާންދާ އުކުން
Fish net
Catching fish with a net
Throwing net
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ލާންދާ އެއްލުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Laandhaa ehlun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1894
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 05 - Laandhaa ehlun.jpg6.45 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.