Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1899
Title: މުށިމަސް ބޭނުން
Other Titles: Mushimas beynun
Catching mackerel
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: މުށިމަސް ބޭނުން
މޫސިމަސް ގަނޑުން މުށިމަސް ބޭނުން
މާލޭ ފަޅުތެރެއިން މުށިމަސް ބޭނުން
މުށިމަސް އެޅުވުން
Hooking the mackeral
Catching from the school of fish
Catching mackerel in Male Harbour
Catching mackerel
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). މުށިމަސް ބޭނުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Mushimas beynun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1899
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 09 - Mushimas beynun.JPG4.85 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.