Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1944
Title: ކާށި ހެހުން
Other Titles: Kaashi hehun
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ކާށިހެހުން
ފޭރާއިން ކާށި ހެހުން
ކާށި
Skinning the coconut
coconut
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ކާށި ހެހުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Kaashi hehun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1944
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 02 - Kaashi hehun.tif25.41 MBTIFFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.