Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1963
Title: ރިޔާނެގި ދޯނި ދުއްވުން
Other Titles: Riyaanegi dhaoni dhuvvun
Travelling on a sail dhoani
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ރިޔާނެގިދޯނީގައި ދަތުރުކުރުން
ރިޔާނެގި ދޯނި
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން
ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަން
Travelling on a sail dhoani
Sail dhoani
Fishing in Maldives
Maldivian tourism
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ރިޔާނެގި ދޯނި ދުއްވުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Riyaanegi dhaoni dhuvvun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1963
Appears in Collections:މުވާޞަލާތާއި ދަތުރުފަތުރު
Communication & transportation P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 40 - travelling in sail dhoani.jpg10.93 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.