Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1973
Title: އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
Other Titles: Adhabee faadukiyun
Authors: މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Waheed, Mohamed
Issue Date: 1-Mar-2000
1-Feb-2000
1-Apr-2000
1-May-2000
1-Jun-2000
1-Apr-1997
1-Mar-2000
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2000). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 252، 21(12) 35-37
Waheed, M. (2000). Adhabee Faadukiyun. Faiythoora 252, 21(12), 35-37
Waheed, M. (2000). Adhabee Faadukiyun. Faiythoora 251, 21(11), 32-35.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2000). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 251، 21(11) 32-35.
Nadhuvee, M. W. (2000). Adhabee faadukiyun. Faiythoora 253. 22(1), 33-36.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދްވީ. (2000). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 253. 22(1)، 36-33.
Waheed, M. (2000). Adhabee faadukiyun. Faiythoora 254. 22(2), 14-16.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2000). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 254. 22(2), 14-16
Waheed, M. (2000). Adhabee faadukiyun. Faiythoora 255. 22(3), 33-34.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2000). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 255. 22(3), 33-34
Waheed, M. (1997). Adhabee faadukiyun. Faiythoora 217. 19(1), 28-32.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (1997). އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 217. 19(1), 28-32
Series/Report no.: Faiythoora;252
ފަތްތޫރަ؛252
Faiythoora;253
ފަތްތޫރަ؛253
Faiythoora;254
ފަތްތޫރަ؛254
Faiythoora;255
ފަތްތޫރަ؛255
Faiythoora;217
ފަތްތޫރަ؛217
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1973
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adhabee faadukiyun.pdfFaiythoora 254. 22(2)1.5 MBAdobe PDFView/Open
Adhabee faadukiyun.pdfFaiythoora 255. 22(3)1.01 MBAdobe PDFView/Open
Adhabee faadukiyun.pdfFaiythoora 217. 19(1)2.58 MBAdobe PDFView/Open
adhabee faadukiyun.pdfFaiythoora 252, 21(12)1.49 MBAdobe PDFView/Open
Adhabee faadu kiyun.pdfFaiythoora 253. 22(1)1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.