Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2164
Title: ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގެ ޤަދީމީ ބިނާތައް
Other Titles: Raajje islaamvumuge kureege qadheemee binaathah
Authors: ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Mohamed, Naseema
Keywords: Thoddoo dhaagabaa
ތޮއްޑޫ ދާގަބާ
ހިރިގަލު ކުރަނޑި
Hirigalu kuran'di
Maa badhige haitha
މާބަދިގެ ހައިތަ
N. Landhoo
ނ. ލަންދޫ
ރައްކާތެރިކުރުން
Preserving
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާސާ
އާސާރީ ސަރަޙައްދު
އާސާރީ ބިނާ
ދާގަބާ
ލަންދޫ
އިސްދޫ
ތާރީޙް
ބުޑިސްޓުން
ޤަދީމީ ސަޤާފަތް
Maldives
Landhoo
Isdhoo
Research
Historical Places
Historical Monuments
History
Buddhist
Ancient Culture
Issue Date: 1-Dec-2004
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (2004). ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގެ ޤަދީމީ ބިނާތައް. ފަތްތޫރަ 309. 26(9), 39-42.
Mohamed, N. (2004). Raajje islaamvumuge kureege qadheemee binaathah. Faiythoora 309. 26(9), 39-42.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;309
Faiythoora;309
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2164
Appears in Collections:ބިނާވެށި
Architecture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raajje islamvunuge kureege qadheemee binaathah.pdfFaiythoora 309, 26(9)1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.