Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2446
Title: ފަސްދީއެދިޔަ ޒަމާނުން ޢިބްރަތް ލިބޭށެވާނީ
Other Titles: Fasdhee edhiya zamaanun i'braiy libeyshevaanee
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Issue Date: 11-Nov-1993
Publisher: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (1993). ފަސްދީއެދިޔަ ޒަމާނުން ޢިބްރަތް ލިބޭށެވާނީ. ފަތްތޫރަ 167. 14(11), 3-4
Hameed, A. (1993). Fasdhee edhiya zamaanun i'braiy libeyshevaanee. Faiythoora 167. 14(11), 3-4.
Series/Report no.: Faiythoora;167
ފަތްތޫރަ;167
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2446
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fasdhee edhiya zamaanun i'braiy libeyshevaanee.pdfFaiythoora 167, 14(11)800.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.