Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2615
Title: މިނިވަންކަން
Other Titles: Minivankan
Authors: Amir, Mohamed
މުޙައްމަދު ޢާމިރު
Keywords: Maldivian Language
ދިވެހި ބަސް
އިޖުތިމާޢީ މާނަ
Social meaning
Political meaning
ސިޔާސީ މާނަ
Legal meaning
ޤާނޫނީ މާނަ
Independency
Issue Date: 1-Apr-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Amir, M. (2009). Minivankan. Faiythoora 361. 31(1), 26-29.
މުޙައްމަދު ޢާމިރު، (2009). މިނިވަންކަން. ފަތްތޫރަ 361. 31(1). 30-35
Series/Report no.: Faiythoora;361
ފަތްތޫރަ؛361
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2615
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
minivankan.pdfFaiythoora 361. 31(1)2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.