Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2625
Title: އަށްކަން މަލާފަތްކޮޅު
Other Titles: Ahkan malaafaiykolhu
Authors: Dhivehibahaai Thaareekhahkhidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: މަލާފަތް
Malaafaiy
އާދަކާދަ
ދިވެހި ތާރީޚް
ދާރުލްއާސާރު
Museum
Maldivian History
Custom
Issue Date: 1-Mar-2000
Publisher: Dhivehibahaai Thaareekhahkhidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Dhivehibahaai Thaareekhahkhidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Series/Report no.: Faiythoora;252
ފަތްތޫރަ;252
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2625
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
akkan malaafaiykolhu.pdfFaiythoora 252. 21(12)535.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.