Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2870
Title: ތާރީޙުގެތެރެއިން.....ދިވެހިބަސް
Other Titles: Thareekhgetherein......Dhivehibas
Authors: Mohamed, Naseemaa
ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Issue Date: 1-Nov-1996
Sep-1996
Publisher: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Mohamed, N. (1996). Thareekhgetherein......Dhivehibas . Faiythoora 212. 18(8), 19-23
ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (1996). ތާރީޙުގެތެރެއިން.....ދިވެހިބަސް. ފަތްތޫރަ 212. 18(8), 19-23
ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (1996). ތާރީޙުގެތެރެއިން.....ދިވެހިބަސް. ފަތްތޫރަ 210. 18(6), 18-23.
Mohamed, N. (1996). Thareekhgetherein......Dhivehibas . Faiythoora 210. 18(6), 18-23
Series/Report no.: Faiythoora;212
ފަތްތޫރަ;212
ފަތްތޫރަ;210
Faiythoora;210
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2870
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thareekhgetherein......Dhivehibas.pdfFaiythoora 212. 18(8)6.1 MBAdobe PDFView/Open
Thareekhgetherein......Dhivehibas.pdfFaiythoora 210. 18(6)955.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.