Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3063
Title: ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ..... (2) : ދިވެހި އަދަބީ ބަހުރުވަ އާއި ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައާ ހުރި ތަފާތު
Other Titles: Ha'dhunmatee bahuruvaige Khaas'yathuge therein ... (2) : dhivehi adhabee bahuruva aai Ha'dhunmathee bahuruva aa huri thafaathu.
Authors: ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
Aboobakuru, Abdul Azeez Jameel
Issue Date: 1-Apr-2004
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. (2004). ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ..... (2) : ދިވެހި އަދަބީ ބަހުރުވަ އާއި ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައާ ހުރި ތަފާތު. ފަތްތޫރަ. 26(1)، 51-54.
Aboobakuru, A. J. (2004). Ha'dhunmatee bahuruvaige Khaas'yathuge therein ... (2) : dhivehi adhabee bahuruva aai Ha'dhunmathee bahuruva aa huri thafaathu. Faiythoora 301. 26(1), 51-54.
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. (2004). ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ..... (2) : ދިވެހި އަދަބީ ބަހުރުވަ އާއި ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައާ ހުރި ތަފާތު. ފަތްތޫރަ. 302. 26(2)، 23-25.
Aboobakuru, A. J. (2004). Ha'dhunmatee bahuruvaige khaas'yathuge therein ... (2) : dhivehi adhabee bahuruva aai ha'dhunmathee bahuruva aa huri thafaathu. Faiythoora 302. 26(2), 23-25.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;301
Faiythoora;301
ފަތްތޫރަ;302
Faiythoora;302
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3063
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha'hdhuhmathee bahuruvaige.pdfFaiythoora 301. 26(1),834.51 kBAdobe PDFView/Open
Ha'dhunmatee bahuruvaige Khaas'yathuge therein ... (2) dhivehi adhabee bahuruva aai Ha'dhunmathee bahuruva aa huri thafaathu..pdfFaiythoora 302, 26(2)1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.