Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/338
Title: ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ
Other Titles: Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu Easakoibey : thunthunmathin kiyamun anna
Authors: Maniku, Ali Ibrahim
ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު
Keywords: Literature
Literature -- Miscellaneous
Folklore
Maakurathu Easa Koibe -- Folklore
Issue Date: 1-Feb-2009
1-Mar-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Maniku, A. I. (2009). Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu Easakoibey : thunthunmathin kiyamun anna. Faithoora, 30(11), 30-33.
.ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު. (2009). ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ. ފަތްތޫރަ. 30(11), 30-33
ޢަލީ އިބްރާހީމް މިނިކު. (2009). ދިވެހީން އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ. ފަތްތޫރަ 360. 30(12), 34-37.
Manik, A. I. (2009). Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu E'esaakoibe : thunthunmathin kiyamun an'na. Faiythoora 360. 30(12), 34-37.
Series/Report no.: Faithoora;359
ފަތްތޫރަ;359
Faiythoora;360
ފަތްތޫރަ;360
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/338
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359_pt9-08302017110730.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open
Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu E'esaakoibe.pdfFaiythoora 360. 30(12)213.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.