Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3389
Title: ...ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް ލުޠުފީއާމެދު
Other Titles: Fal'eelathuh Shaikh Ibrahim Luthufee aa medhu...
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ
Luthfee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: Mar-1995
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ. (1995). ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް ލުޠުފީއާމެދު.... ފަތްތޫރަ 192. 16(11)، 5-10
Luthufee, M. I. (1995). Fal'eelathuh Shaikh Ibrahim Luthufee aa medhu.... Faiythoora 192. 16(11), 5-10.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;192
Faiythoora;192
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3389
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fal'eelathuh Shaikh Ibrahim Luthufee aa medhu.pdfFaiythoora 192, 16(11)2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.