Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3595
Title: މާލޭގެ އުތުރުފަރާތު ކަނޑުތޮށި
Other Titles: Maaleyge uthurufaraathu kan'duthoshi
Authors: އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
Waheed, Ismail
Keywords: މާލޭގެ އުތުރުފަރާތު ކަނޑުތޮށިލުން
ދަވޮޔޭޖް އޮފް ފްރާނސްވާ ޕިރާޑް އޮފް ލަވާލް
ޕޯޗްގީޒުން
ދިފާއީގޮތުން މާލެ ތައްޔާރުވުން
ބަނދަރު
ބަޑިޖެހުން
އެޗް. ސީ. ޕީ. ބެލް
އައްޞުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
ބޮޑުރަސްގެފާނު
މަލާބާރީން
އައްޞުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީން
އޮޑި ބަނުން
އޮޑީގެ ވެރިކަން
ތޮށީ ކޮލި
ގާއޮޑިލަވަ
ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
ޕެސިފިކް ކޮންސަލްޓަންޓްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަން
Male North seawall project
the voyage of françois pyrard de laval
Portuguese
defense of Male
Male' port
gunfire
H. C. P. Bell
Al Sultan Mohamad Imaadhudhdheen
Bodu Rasgefaanu
Malabars
Ministry of Public Works
Japan grant aid
Taisei Corporation
Pacific Consultants International
Issue Date: 1-Oct-2003
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: އިސްމާޢީލް ވަޙީދު. (2003). މާލޭގެ އުތުރުފަރާތު ކަނޑުތޮށި. ފަތްތޫރަ 295. 25(7), 7-12
Waheed, I. (2003). Maaleyge uthurufaraathu kan'duthoshi. Faiythoora 295. 25(7), 7-12.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;295
Faiythoora;295
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3595
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maaleyge uthurufaraathu kan'duthoshi.pdfFaiythoora 295, 25(7)3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.