Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3769
Title: 1415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބު
Other Titles: 1415 vana aharu Dhivehiraajeyge qaumee dhuvahuge munaasabathugai beyvi rasmee jalsaa ah Raeesuljumhooriyya fonuvi khit’aabu
Authors: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Abdul Gayoom, Maumoon
Issue Date: 1-Sep-1994
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Majlis
Citation: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (1994). 1415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބު. ފަތްތޫރަ 186. 16(5)، 9-5
Abdul Gayoom, M. (1994). 1415 vana aharu Dhivehiraajeyge qaumee dhuvahuge munaasabathugai beyvi rasmee jalsaa ah Raeesuljumhooriyya fonuvi khit’aabu. Faiythoora 186. 16(5), 5-9.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;186
Faiythoora;186
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3769
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1415 vana aharu Dhivehiraajeyge qaumee dhuvahuge munaasabathugai beyvi rasmee jalsaa ah raeesuljumhooriyya fonuvi khit’aabuFaiythoora 186. 16(5)362.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.