ތަޤުރީރު
Speech Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-08-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1983-06ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާމައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް; Gayoom, Maumoon Abdul
2007-07ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2015-022015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޒ. އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ މެސެޖުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ : "ބަހުގެ ތެރެއިންނާއި ބަހުގެ ވާސިޠާއިން ހިމެނެނިވި ތަޢުލީމު – ބަސް މުހިންމު"-
2008-04ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
2007-04-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1984-01ސާޅީސްވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު-
1985-03-01ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބަރާތާގުޅޭ : ވާހަކަ ދެއްކުންމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1981-07-01"ބަހާ އަދަބުގެ އަޑު"ގެ 100ވަނަ ޕްރޮގްރާމްމައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
1997-07ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1996-09ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާއަބްދުﷲ ނައީމު އިބްރާހިމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1997-10ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2003-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 38 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1998-051998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdulqayyoom, Maumoon
1998-10ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަަަަަަަަަރ އޮފް ޓްރޭޑް އިސްޑަަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ޚިތާބްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Yameen
1999-01ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދެއްވި ތަޤްރީރުމުޙައްމަދު ޙުސައިން; Hussain, Mohamed
1999-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ 34 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާމުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-
1988-03-01ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމާތޯޢަބްދުﷲ ޙަމީދު; Hameed, Abdulla
1988-02އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް ޝިހާބް އަކީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ އުސް ތަނބެވެމަޢުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް; Gayyom, Maumoon Abdul
1989-03ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް އުސްތާޛުލް މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމީލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލުގެ އުސްތާޛެވެAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116