Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3874
Title: ދިވެހި ޝަޚްޞިއްޔަތް ތަކުގެތެރޭން: އަލްވަޒީރު ޙަސަން ވެލާނާ މަނިކުފާނު
Other Titles: Dhivehi shakhs'iyaiy thakuge thereyn: Alvazeer Hassan Velaanaa Manikufaan
Authors: އަޙްމަދު ޝަފީޤު
Shafeeq, Ahmed
Keywords: ޙަސަން ވެލާނާ މަނިކުފާނު
މަލިންގޭ ޙަސަން ދީދީ
މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން ކުޑަބަންޑާރައިން
އޮޅުދޫކަރަ
ހިންދޫކަރަ
އިންގިރޭސި ބަސް
ނިޔަމިކަން
ހަކީމީބޭސްވެރިކަން
ވެލާނާކަން
ޙާޖީ ޢިމާދުއްދީން
ލަވައާއި މިއުޒިކް
އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު
މާންދޫގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު
އުތުރު ގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު
އިބްރާހީމް ނާޞިރު
Hassan Velaana Manakufaanu
Malingey Hassan Didi
Mohamed Imaadhudhdheen Kuda Bandaarain
Ceylon
India
English language
navigation
traditional medicine
Velaanaakan
Haaji Imaadhudhdheen
songs and music
Esjehi Palace
Maandhoogey Thuhthu Manihpulhu
Uthuru Ganduvaru Manihpulhu
Ibrahim Nasir
Issue Date: 1-Feb-1997
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Majilis
Citation: އަޙްމަދު ޝަފީޤު. (1997). ދިވެހި ޝަޚްޞިއްޔަތް ތަކުގެތެރޭން: އަލްވަޒީރު ޙަސަން ވެލާނާ މަނިކުފާނު. ފަތްތޫރަ 215. 18(11), 9-11.
Shafeeq, A. (1997). Dhivehi shakhs'iyaiy thakuge thereyn: Alvazeer Hassan Velaanaa Manikufaan. Faiythoora 215. 18(11), 9-11.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;215
Faiythoora;215
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3874
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhaivehi shakhs'yaiy thakuge thereyn Alvazeer Hassan Velaanaa Manikufaan.pdfFaiythoora 215,18(11)2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.