Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3909
Title: ދިވެހިރާއްޖެ، މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން
Other Titles: Dhivehi Rajje, meege 26 aharu kurin
Authors: އަބުދުﷲ ޙަމީދު
Hameedh, Abdulla
Keywords: ދިވެހިރާއްޖެ
ޑަބްލިޔޫ. އެލް. ފެނާންޑޯ
ޓައިމްސް އޮފް ސިލޯން ސަންޑޭ އިލްސްޓަރޭޓަޑް
އެޗް. އެމް. އެސް. ނޯފޯކް
Maldives
Times of Ceylon Sunday Illustrated
H. M. S. Norfolk
H. C. P. Bell
އެޗް. ސީ. ޕީ. ބެލް
އިނގިރޭސި ސަރުކާރު
ބޭސް ފަރުވާ ކުރުން
British Government
Medical treatment
constitution
ޤާނޫނު އަސާސީ
މުދަލުގެ މިލްކްވެރިކަން
property ownership
education
ތަޢުލީމު ދިނުން
Issue Date: 1-Feb-2003
1-Mar-2003
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: އަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2003). ދިވެހިރާއްޖެ، މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން. ފަތްތޫރަ 287. 24(11)، 14-17
Hameedh, A. (2003). Dhivehi Rajje, meege 26 aharu kurin. Faiythoora 287. 24(11), 14-17.
އަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2003). ދިވެހިރާއްޖެ، މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން. ފަތްތޫރަ 288. 24(12)، 12-14
Hameedh, A. (2003). Dhivehi Rajje, meege 26 aharu kurin. Faiythoora 288. 24(12), 12-14.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;287
Faiythoora;287
ފަތްތޫރަ;288
Faiythoora;288
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3909
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi Rajje, meege 26 aharu kurin.pdfFaiythoora 287, 24(11)697.48 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi Rajje meege 26 aharu kurin.pdfFaiythoora 288, 24(12)78.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.