Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4
Title: ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާ އިރު، ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޕެކްޓާއި ޒަމާން ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
Other Titles: Bahavee ilmuge hamathakun balaairu, Dhivehi bahugai mihaaru beynunkuraa zamaan thakuge therein espektaai zamaan vaki koh dhenegannaanee kihineh hehyeve?
Authors: Zahir, Aminath
އާމިނަތު ޒާހިރު
Keywords: Dhivehi Language
ދިވެހިބަސް
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Faculty of Arts, Maldives College of Higher Education
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
Citation: Zahir, A. (2014). Bahavee ilmuge hamathakun balaairu, Dhivehi bahugai mihaaru beynunkuraa zamaan thakuge therein espektaai zamaan vaki koh dhenegannaanee kihineh hehyeve?. Maldives National University
އާމިނަތު ޒާހިރު (2014). ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާ އިރު، ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޕެކްޓާއި ޒަމާން ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟. ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4
Appears in Collections:އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ތީސީސްތައް
MNU Thesis

ދިވެހި ބަސް
Dhivehi Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aminath Zahir.pdf14.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.