Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4033
Title: ބަސްކުރިއެރުވުން
Other Titles: Baskurieruvun
Authors: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
Hameedh, Abdulla
Keywords: ބަސް
މާދަރީ ބަސް
ދިވެހި ބަސް
މުދައްރިސުން
ބަސް ކިޔަވައި ދިނުން
ވާހަކަ ދެއްކުން
Language
Mother Tongue
Speaking
Dhivehi Language
Language Teaching
Teacher
Issue Date: 1-May-2002
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު. (2002). ބަސްކުރިއެރުވުން. ފަތްތޫރަ 278. 24(1)، 3-4
Hameedh, A. (2002). Baskurieruvun. Faiythoora 278. 24(1), 3-4
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;278
Faiythoora;278
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4033
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baskurieruvun.pdfFaiythoora 278, 24(1)910.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.