Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4035
Title: (1) ވާހަކަދެއްކުމުގައި ފެށުމާއި ނިންމުން
Other Titles: Vahakadhehkumugai feshumaai ninmun (1)
Authors: ޙުސައިން، ރަޝީދު، އަޙްމަދު
Ahmed, Rasheed, Hussain
Keywords: ބަހުގެ ފެށުން
ބަހުގެ ނިންމުން
ޤަވައިދު
ދިވެހި ބަސް
އިނގިރޭސި ބަސް
Morphology
Study of word
Word formation
Prefixes
Suffixes
Issue Date: Feb-1992
Publisher: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު. (1992). ވާހަކަދެއްކުމުގައި ފެށުމާއި ނިންމުން (1). ފަތްތޫރަ 155. 13(11)، 30- 40
Ahmed, R, H. (1992). Vahakadhehkumugai feshumaai ninmun (1). Faiythoora 155. 13(11), 30-34.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;155
Faiythoora;155
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4035
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vahakadhehkumugai feshumaai ninmun (1).pdfFaiythoora 155, 13(11).2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.