Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4364
Title: ބޭރަށް ހިންގުން
Other Titles: Beyrah hinggun
Authors: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން
Society for Health Education
Keywords: ބޭރަށް ހިންގާ ސަބަބުތައް
ގޭގައި ދެވޭ ފަރުވާތައް
އަލާމާތްތައް
ލޮނުފެން ތައްޔާރުކުރުން
Loose motion
Home remedies
Symptoms
Salt water preparation
SHE
Issue Date: Dec-1997
Publisher: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން
Society for Health Education
Citation: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން. (1997). ބޭރަށް ހިންގުން. ކުލުނު 117. 1-2
Society for Health Education (1997). Beyrah hinggun. Kulunu 117. 1-2.
Series/Report no.: ކުލުނު;117
Kulunu;117
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4364
Appears in Collections:ސިއްޙަތާއި ބޭސްވެރިކަން
Health & Medical Sciences A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beyrah hingun.pdf768.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.