Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/447
Title: ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް
Other Titles: Ruhvakaraai dha'di fannun dhivehin ge elhigoi
Authors: AbdulRahman, Adam
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Keywords: Maldivian -- Traditions -- House -- Construction
Maldivian --Traditions
Maldivian -- House
Maldivian -- Construction
Tradition
Maldivian Tradition
Building homes
Thatched house
Ancestors
Measurements
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
ދަނޑި ފަނުން ގެއެޅުން
ކާބަފައިން
މިންތައް
ބޭރުގެ
އެތެރެގެ
ބޮޑު އަށި
ދިމާ އެނދު
ގާފޮޅު
ގާފޮޅު ބަނުން
Issue Date: 1-Aug-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: AbdulRahman, A. (2009). Ruhvakaraai dha'di fannun dhivehin ge elhigoi. Faithoora, 31(5), 22-25.
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން. (2009). ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް. ފަތްތޫރަ 31(5)، 22-25
Series/Report no.: Faithoora;365
ފަތްތޫރަ؛365
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/447
Appears in Collections:ބިނާވެށި
Architecture

އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
365_pt7-09072017092443.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.