Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4556
Title: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން
Other Titles: Dhivehi raajjeyge verikan
Authors: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Keywords: ދިވެހިރާއްޖެ
ސިޔާސީ ތާރީޙް
ވިރާސީ ރަސްކަން
އިންތިހާބު
ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް
އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން
އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ފާށަނާކިލޭގެފާނު
ރަސްކަން
Maldives
Political history
Monarchy
Election
Republic government
Parliament
First president
Republic nation
Al-ameer Mohamed Ameen
Issue Date: 1-May-1991
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (1991). ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 146. 13(2), 36-38
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu (1991). Dhivehi raajjeyge verikan. Faiythoora 146. 13(2), 36-38.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;146
Faiythoora;146
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4556
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehiraajjeyge verikan.pdfFaiythoora 146, 13(2)1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.