Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4759
Title: ރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު : އަދި ފ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ނޯޓްސް
Other Titles: Review of Grouper fishery of the Maldives with additional notes on the Faafu Atoll fishery
Authors: ޝަހާމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް
AbdulSattar, Shahaama
Adam, Mohamed Shiham
Keywords: Groupers
ފާނަ
Spawning
ބިސްދޫކުރުން
Awareness
ހޭލުންތެރިކުރުން
Issue Date: Apr-2005
Publisher: Marine Research Center
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ
Citation: ޝަހާމާ އަބްދުއްސައްތާރު އަދި މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް. (2005). ރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު : އަދި ފ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ނޯޓްސް. 1-64
Shahaama, A. and Adam, M.S. (2005) Review of Grouper fishery of the Maldives with additional notes on the Faafu Atoll fishery. pp. 1-64.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4759
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.