Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/476
Title: ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް
Other Titles: Ruhvakaraai dhan'di fannun dhivehin ge elhigoiy
Authors: AbdulRahman, Adam
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Keywords: Maldivian Tradition
Building homes
Tatched houses
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
ދަނޑި ފަނުން ގެއެޅުން
Issue Date: 1-Sep-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: AbdulRahman, A. (2009). Ruhvakaraai dhan'di fannun dhivehin ge elhigoiy. Faithoora, 31(6), 47-50.
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން. (2009). ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް. ފަތްތޫރަ 31(6)، 47-50
Series/Report no.: Faithoora;366
ފަތްތޫރަ؛366
Description: ފަްތްތޫރަ 365 ވަނަ އަދަދާއި ގުޅޭ
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/476
Appears in Collections:ބިނާވެށި
Architecture

އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366_pt14-09072017093811.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.