Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5146
Title: ތަރުޖަމާގެ ބޭނުމާއި ފައިދާ
Other Titles: Tharujamaa ge beynumaai faidha
Authors: ފާރޫޤް ޙަސަން
Hassan, Farooq
Keywords: ބަސް
ތަރުޖަމާގެ ބޭނުން
ތަރުޖަމާގެ ފައިދާ
ދިވެހި ބަސް
އިލްމީ ތަޙުޤީޤް
Language
Use of translation
Advantages of translation
Dhivehi language
Issue Date: Nov-1989
Feb-1990
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazu
Citation: ފާރޫޤް ޙަސަން. (1989). ތަރުޖަމާގެ ބޭނުމާއި ފައިދާ. ފަތްތޫރަ 128. 11(8)، 13-11.
Hassan, F. (1989). Tharujamaa ge beynumaai faidha. Faiythoora 128. 11(8), 11-13.
ފާރޫޤް ޙަސަން. (1990). ތަރުޖަމާގެ ބޭނުމާއި ފައިދާ. ފަތްތޫރަ 131. 11(11)، 25-28
Hassan, F. (1990). Tharujamaa ge beynumaai faidha. Faiythoora 131. 11(11), 25-28.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;128
Faiythoora;128
ފަތްތޫރަ;131
Faiythoora;131
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5146
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tharujamaa ge beynumaai faidhaFaiythoora 128. 11(8), 11-13439.65 kBAdobe PDFView/Open
Tharujamaage beynumaai faidhaa.pdfFaiythoora 131. 11(11)48.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.