Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5223
Title: Basic fisheries statistics 2012
Authors: Fisheries Management Agency
ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
Keywords: Fishermen
Fishing
Fishing trips
Fishing vessels
Fish catch
Atolls
Fishing method
Species
Vessel type
Weight of fish
Fish export
Fish Utilization
Fresh tuna
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްދަތުރު
މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު
ބެނޭ މަސް
މަހުގެ މިންވަރު
މަހުގެ ބަރުދަން
އަތޮޅުތައް
ސަރަހައްދު
މަހުގެ ބާވަތް
މަސްބާނާ ގޮތް
ރާއްޖޭން ބޭރުކުން
ތާޒާ ކަނޑު މަސް
Issue Date: 2012
Publisher: Ministry of Fisheries and Agriculture
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Citation: Fisheries Management Agency (2012). Basic fisheries statistics 2012. Male': Ministry of Fisheries and Agriculture.
ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ (2012) ބޭސިކް ފިޝަރީސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2012. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5223
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic fisheries statistics 2012.pdf603.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.