Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/523
Title: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު
Other Titles: Dhivehiraajjeyge citizenship qaanoon
Keywords: Legislation 4/69
Legislation
Legislation -- Democratic & Administration
Legislation -- Citizenship
ދިވެހިރައްޔިތުން
Maldivian citizenship
ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވުމަށް އެދޭ
ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވުމަށް އެދޭ ބޭރުމީހުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
Maldives law
Maldives citizenship law
Foreigners intended to get the Maldives citizenship
Issue Date: 20-Jan-1969
Citation: Dhivehiraajjeyge citizenship qaanoon 1969 (State) s. 4/69.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/523
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-69.pdf43.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.