Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5406
Title: ޤައުމީ ދުވަހު ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްވި ޚިޠާބު
Other Titles: Qamee dhuvahu qaumaa mukhaat'abu kuravvai Raeesul Jumhooriyya Al-Usthaadh' Maumoon Abdul Qayoom dhevvi khit'aabu
Authors: މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް
Abdul Gayoom, Maumoon
Issue Date: 1-Jul-1998
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Majlis
Citation: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (1998). ޤައުމީ ދުވަހު ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްވި ޚިޠާބު. ފަތްތޫރަ 232. 20(4), 6-9.
Abdul Qayoom, M. (1998). Qamee dhuvahu qaumaa mukhaat'abu kuravvai Raeesul Jumhooriyya Al-Usthaadh' Maumoon Abdul Qayoom dhevvi khit'aabu. Faiythoora 232. 20(4), 6-10.
Series/Report no.: ަފަތްތޫރަ;232
Faiythoora;232
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5406
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.