Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5427
Title: Basic fishery statistics 2013
Authors: ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
Fisheries Management Agency
Keywords: Fishing
Fishermen
Fishing trips
Fishing vessels
Fish catch
Fishing method
Atolls
Vessel type
Weight of fish
Fish export
Fish Utilization
Fresh tuna
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްދަތުރު
މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު
ބޭނޭ މަސް
މަހުގެ މިންވަރު
މަހުގެ ބަރުދަން
އަތޮޅުތައް
މަސްބާނާ ގޮތް
މަހުގެ ބާވަތް
ރާއްޖޭން ބޭރުކުން
ތާޒާ ކަނޑު މަސް
Issue Date: 2013
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ. (2013). ބޭސިކް ފިޝަރީސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2013. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ.
Fisheries Management Agency. (2013). Basic fisheries statistics 2013. Male': Ministry of Fisheries and Agriculture.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5427
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic fisheries statistics 2013.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.