Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5470
Title: އެމް.އީ.އެސް އަށް 15 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވިޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފޫޅު
Other Titles: M.E.S ah 15 aharu furumuge munaasabathugai behvevi jalsaagai Raeesuljumhooriyya Al-Usthaadh' Maumoon Abdul Gayoom dhehkevi vaahaka fulhu
Authors: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Abdul Gayoom, Maumoon
Issue Date: 1-Aug-1992
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (1992). އެމް.އީ.އެސް އަށް 15 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވިޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފޫޅު. ފަތްތޫރަ 161. 14(5), 6-21
Abdul Gayoom, M. (1992). M.E.S ah 15 aharu furumuge munaasabathugai behvevi jalsaagai Raeesuljumhooriyya Al-Usthaadh' Maumoon Abdul Gayoom dhehkevi vaahaka fulhu. Faiythoora 161. 14(5), 6-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;161
Faiythoora;161
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5470
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.