Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5606
Title: ފުރާވަރުގައި ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލު
Other Titles: Furaavarugai hashigan'dah anna badhalu
Authors: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން
Society for Health Education
Keywords: ތަބީޢީ ބަދަލު
ކަންބޮޑުވުން
ލަދުގަތުން
ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
މައްސަރުކަންތައް
ޕީރިއަޑް ވުން
ބާލިޢުވުން
ވާހަކަ ދެއްކުން
ހޯމޯންސް
SHE
Hormonal changes
Puberty
Natural changes
Worrying
Menstruation
Menstrual cycle
Talking
Issue Date: Dec-2015
Publisher: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން
Society for Health Education
Citation: ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން. (2015). ފުރާވަރުގައި ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލު. ކުލުނު 275. 1. 1-2
Society for Health Education (2015). Furaavarugai hashigan'dah anna badhalu. Kulunu 275. 1. 1-2.
Series/Report no.: ކުލުނު;275
Kulunu;275
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5606
Appears in Collections:ސިއްޙަތާއި ބޭސްވެރިކަން
Health & Medical Sciences A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furaavarugai hashigan'dah anna badhalu.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.