Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5739
Title: ދޮރު ކަޑުބޭރުގެ ހުޅަގު މަސްވެރިކަން
Other Titles: Dhoru kan'dubeyruge hulhan'gu masverikan
Authors: ޔޫސުފް އަލިފުޅު
Alifulhu, Yoosuf
Keywords: މަސްބޭނުން
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
އެންއުކުން
އެން ހިފުން
އޮއިވާލި
އެންވަށި
މަސްވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތް
ދޮށި
ދިރޭ އެން
މަސްވެރިކަން ފަހިވާ ގޮތް
މަސްވެރިކަމުގެ އުކުޅުތައް
Fishing
Fishing crew
Fishermen
Fishing vessels
How to fish
Live bait
Catching live bait
Fish aggregating devices
Bait holder
Pole and line
Fishing tricks and tips
Issue Date: 10-Dec-1982
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: ޔޫސުފް އަލިފުޅު. (1982). ދޮރު ކަޑުބޭރުގެ ހުޅަގު މަސްވެރިކަން. ރަސްއައިން 2، 141.
Alifulhu, Y. (1982). Dhoru kan'dubeyruge hulhan'gu masverikan. Rasain 2, 141.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5739
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry

މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhoru kan'dubeyruge hulhan'gu masverikan.pdf204.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.